Followers

IRO & OGE Dj KAS

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) των Δικτύων Υπολογιστών

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) των Δικτύων Υπολογιστών

10BASE-T
Baseband δίκτυο Ethernet με ταχύτητα 10 Mbps, που χρησιμοποιεί στρεπτό ζεύγος καλωδίων.

ALOHA
Μέθοδος προσπέλασης σε κοινό επικοινωνιακό μέσο, όπου ένας σταθμός μεταδίδει όποτε έχει δεδομένα. Αν δεν λάβει μήνυμα αναγνώρισης, επαναλαμβάνει τη μετάδοση.

ARPANET
Ο πρόδρομος του Internet που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και καταργήθηκε το 1990.

Backbone δίκτυο
Ένα κεντρικό δίκτυο, πάνω στο οποίο συνδέονται άλλα δίκτυα.

Baseband
Τεχνική μετάδοσης δεδομένων σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα μεταδίδονται μέσα από το επικοινωνιακό μέσο με τη μορφή διακριτών παλμών ηλεκτρικού ρεύματος ή φωτός.

BBS (Bulletin Board System)
Υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών καθώς και την επανάκτηση ή αποστολή αρχείων.

Broadband
Τεχνική μετάδοσης δεδομένων σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα μεταδίδονται μέσα από το επικοινωνιακό μέσο με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που διακρίνονται από το πλάτος, τη συχνότητα και τη φάση τους.

Browser (Φυλλομετρητής)
Πρόγραμμα που επιτρέπει στους χρήστες να «περιηγούνται» (surf) στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Τα πιο δημοφιλή προγράμματα είναι ο Netscape Navigator,ο Microsoft Internet Explorer και η Opera.

Bus
Τοπολογία δικτύου, σύμφωνα με την οποία όλοι οι σταθμοί συνδέονται απευθείας στο κοινό επικοινωνιακό μέσο.

Γέφυρα (Bridge)
Μια συσκευή που συνδέει δύο ομογενή δίκτυα. Δέχεται όλα τα πακέτα που απευθύνονται από το ένα δίκτυο στο άλλο, τα αποθηκεύει και τα αναμεταδίδει στον προορισμό τους.

CSMA (Carrier Sense with Multiple Access)
Τεχνική προσπέλασης του κοινού μέσου μετάδοσης, με την οποία ένας σταθμός, που θέλει να μεταδώσει, πρώτα ανιχνεύει το επικοινωνιακό κανάλι και μεταδίδει μόνο όταν το κανάλι είναι ελεύθερο.

CSMA/CD
Παραλλαγή της τεχνικής CSMA, με την οποία ένας σταθμός σταματά τη μετάδοση όταν ανιχνεύει μια σύγκρουση.

Datagrams
Πακέτα τα οποία δρομολογούνται ανεξάρτητα από τα προηγούμενά τους και περιέχουν τη διεύθυνση προορισμού.

Δημόσια Δίκτυα ή WANs (Wide Area Networks)
Δίκτυα υπολογιστών που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις.

Δικαιώματα (Rights)
Προνόμια που δίνονται στους χρήστες και που τους επιτρέπουν ή τους απαγορεύουν διάφορους τρόπους προσπέλασης των αρχείων ή των καταλόγων του δικτύου. Ανάμεσά τους είναι και η δυνατότητα ανάγνωσης, εγγραφής, διαγραφής και τροποποίησης των αρχείων.

Δρομολόγηση Πακέτων (Routing)
Επιλογή μιας ακολουθίας καλωδιακών συνδέσεων ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη για τη μεταφορά των πακέτων.

Δρομολογητής (Router)
Συσκευή για τη σύνδεση δικτύων. Τα πακέτα κατευθύνονται στον δρομολογητή, ο οποίος αναλαμβάνει τη δρομολόγησή τους.

E-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Εναναλήπτες (Repeaters)
Συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση μεταξύ όμοιων δικτύων σ’ ένα μεγαλύτερο δίκτυο. Δέχονται δεδομένα από το ένα δίκτυο και τα μεταφέρουν bit προς bit στο άλλο.

Ethernet
Τοπικό δίκτυο τοπολογίας bus που χρησιμοποιεί προσπέλαση τύπου CSMA/CD και ακολουθεί το πρότυπο 802.3 της ΙΕΕΕ.

FTP (File Transfer Protocol)
Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση δεδομένων ανάμεσα στους χρήστες ενός δικτύου.

Hypetext (Υπερκείμενο)
Σύνδεσμος (link) μεταξύ δύο ηλεκτρονικών εγγράφων με τη χρήση υσπογραμμισμένων λέξεων. Επιλέγοντας μία από τις υπογραμμισμένες λέξεις, ο χρήστης μπορεί να μεταπηδήσει από ένα αρχείο σε κάποιο άλλο, που επίσης περιέχει την επιλεγμένη λέξη.

IRC (Internet Relay Chat)
Σύστημα on-line συζήτησης για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Internet
Ένα παγκόσμιο σύνολο δικτύων, που περιλαμβάνει το ARPANET, τοπικά δίκτυα πανεπιστημίων, στρατιωτικά και εμπορικά δίκτυα και ακολουθεί το πρωτόκολλο TCP/IP.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Ένα ψηφιακό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει μετάδοση ήχου και δεδομένων.

Κόμβος (Node)
Ένας σταθμός εργασίας, διακομιστής αρχείων (server) ή διακομιστής εκτυπώσεων, δηλ. οποιοσδήποτε υπολογιστής που είναι προσαρτημένος στο δίκτυο.

Loop
Παραλλαγή της τοπολογίας ring, με την οποία οι κόμβοι συνδέονται απευθείας μεταξύ τους.

Μητροπολιτικά Δίκτυα MAN (Metropolitan Area Networks)
Δίκτυα που καλύπτουν σχετικά μεγάλες αποστάσεις και προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Μονάδα (Volume)
Ένα τμήμα του χώρου αποθήκευσης του σκληρού δίσκου.

Modem (MOdulator- DEModulator)
Συσκευή για τη μετατροπή των δεδομένων που λαμβάνονται σειριακά από τον υπολογιστή (ψηφιακά), σε μορφή κατάλληλη για μετάδοση μέσα από τηλεφωνικές γραμμές (αναλογικά) και το αντίστροφο.

NIC
Συντομογραφία της Κάρτας Διασύνδεσης Δικτύου (Network Interface Card).

Ομοαξονικό Καλώδιο (Coaxial Cable)
Μέσο μετάδοσης, που αποτελείται από ένα συμπαγές χάλκινο σύρμα σαν πυρήνα, που περιβάλλεται από μονωτικό υλικό. Το υλικό αυτό καλύπτεται από ένα μεταλλικό κυλινδρικό πλέγμα.

Οπτικές Ίνες
Μέσο μετάδοσης, που αποτελείται από ένα νήμα για τη μεταφορά φωτός.

Ουρά (Queue)
Μια περιοχή όπου διατηρούνται προσωρινά οι εργασίες εκτύπωσης και στέλνονται μετά στους κατάλληλους εκτυπωτές όταν αυτοί είναι έτοιμοι.

Πακέτο (Packet)
Σύνολο από bits που περιέχουν δεδομένα και μια ή δύο διευθύνσεις και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων.

Πρωτόκολλο (Protocol)
Το σύνολο των κανόνων που ισχύουν κατά την επικοινωνία και ορίζουν τη μορφή των δεδομένων, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη μεταφορά τους.

Πύλη (Gate)
Συσκευή για τη σύνδεση δικτύων που υποστηρίζουν διαφορετικά πρωτόκολλα. Κάνει όλες τις απαραίτητες μετατροπές από το ένα πρωτόκολλο στο άλλο.

Ring
Τοπολογία δικτύου, με την οποία οι σταθμοί συνδέονται στο δίκτυο μέσω επαναληπτών που ενώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν κλειστό δακτύλιο.

Star
Τοπολογία δικτύου, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένας κεντρικός ελεγκτής (hub), πάνω στον οποίο συνδέονται απευθείας οι σταθμοί εργασίας.

Σταθμός Εργασίας (WorkStation)
Οι διάφοροι υπολογιστές που είναι προσαρτημένοι στο δίκτυο, από τους οποίους οι χρήστες μπορούν να εκτελούν τις εφαρμογές τους και να έχουν πρόσβαση σε δίσκους και εκτυπωτές.

Στρεπτό Ζεύγος
Δύο μονωμένα χάλκινα καλώδια που έχουν στραφεί μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ελικοειδή μορφή, όπως τα τηλεφωνικά καλώδια, για την αποτροπή των παρεμβολών.

Token
Ένα ειδικό πλαίσιο (κουπόνι, σκυτάλη), που κινείται μέσα στο δίκτυο. Κάθε σταθμός που έχει το token αποκτά αυτόματα και το δικαίωμα να μεταδώσει δεδομένα μέσα στο κανάλι.

Token-Bus
Τοπικό δίκτυο που ακολουθεί το πρότυπο 802.4, χρησιμοποιεί τοπολογία bus, ενώ από λογική άποψη οι σταθμοί οργανώνονται σ’ ένα δακτύλιο (ring). Ένας σταθμός μπορεί να μεταδώσει μόνο όταν έχει το token.

Token-Ring
Τοπικό δίκτυο που ακολουθεί το πρότυπο 802.5 και χρησιμοποιεί τοπολογία ring. Ένας σταθμός μπορεί να μεταδώσει μόνο όταν έχει το token.

Τοπικά Δίκτυα ή LANs (Local Area Networks)
Δίκτυα που καλύπτουν μικρές περιοχές.

FDDI
Πρότυπο για δίκτυα οπτικών ινών. Χρησιμοποιεί μια μέθοδο μετάδοσης με token πάνω σε διπλό ring.

WWW (World Wide Web)
Παγκόσμιος Ιστός. Σύστημα «πλοήγησης» μέσα στο Internet, το οποίο εκμεταλλεύεται την hypertext μορφή των αρχείων.

X.25
Ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε δημόσια δίκτυα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου